Dividend Policy & Payment


บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอืน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน ผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้น อยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอ สำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้ รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

BOD's Resolution Date Ex-Dividend Date Payment Date Type Dividend (Baht / Share) Operation Period
15/03/2022 - - No Dividend - 01/01/2021-31/12/2021
23/02/2021 - - No Dividend - 01/01/2020-31/12/2020
23/03/2020 - - No Dividend - 01/01/2019-31/12/2019
26/02/2019 07/05/2019 29/05/2019 Cash Dividend 0.01 01/01/2018-31/12/2018
09/03/2018 - - No Dividend - 01/01/2017-31/12/2017
27/02/2017 28/04/2017 19/05/2017 Cash Dividend 0.01 01/01/2016-31/12/2016
29/02/2016 04/05/2016 23/05/2016 Cash Dividend 0.01 01/01/2015-31/12/2015
10/08/2015 20/08/2015 08/09/2015 Cash Dividend 0.08 01/01/2015-30/06/2015
02/03/2015 13/03/2015 31/03/2015 Cash Dividend 0.10 01/01/2015-28/02/2015